_dsc3040Løvetanna Landskap as eies og drives av landskapsarkitektene Astrid Kjølen og Asberg H. Sigurgeirsson.

Kontoret ble etablert i år 2000 og har lokaler i Trondheim sentrum. Vi prosjekterer de fleste typer landskapsprosjekter, fra smått til stort, med spesialisering innenfor skoler, barnehager, sansehager, gravplasser og friområder. Inn i alle våre prosjekter tar vi med oss en sterk interesse for landskapsforming og plantebruk,miljøvennlige løsninger, fysisk aktivitet, bevegelse og sosialt samspill. I løpet av de siste årene har vi fått noen nye utfordringer i forhold til miljø, i tillegg til de kjente spørsmålene om materialvalg, tilsetningsstoffer, transport, holdbarhet gjenbruk, bevaring og massebalanse.
Dette gjelder ekstrem-nedbør og krav til lokale overvannsløsninger, samt problematikken omkring uønska spredning av fremmede arter. Vi har derfor oppdatert oss og innhenta kunnskap og erfaring med hvordan overvann kan håndteres og forsinkes via åpne renner, kanaler, regnbed og swales. Og hvordan denne miljøutfordringa kan utnyttes til noe positivt og bli til nye kvaliteter i skolegårder og parkanlegg. Artsdatabankens arbeid med Fremmede arter i Norge, den såkalte Svartelista, er et arbeid vi tar på største alvor, og et dokument vi bruker som et arbeidsverktøy, i tillegg til Miljødirektoratets Forskrift om fremmede arter. Dette gir oss noen færre arter å spille på i valg av planter, men er et føre-var-prinsipp vi gjerne følger for å unngå utilsikta endringer av eksisterende kvaliteter i norsk natur.

Vi har sentral godkjenning for prosjektering av utearealer og landskapsforming i tiltaksklasse 3.
Firmaet ble miljøfyrtårnsertifisert i 2012.